Njoftime

Qarku Durres

Në mbeshtetje të VKM Nr.419 datë 25.06.2014 për “Miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtim in e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subje kt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit si dhe rregullave të hollësishme p ër shqyrtimin e tyre nga autoriteti kompetent deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja” si dhe referuar VKM-së Nr 417, datë 25.06.2014 “ Për miratimin e tarifave vjetore për lejet e m jedisit”, ...pika 5 “Operatorët e instalimeve të tipit C paguajnë një tarifë vjetore prej 2 0 00 (dy mijë) lekësh në llogarinë bankare të ARM-së së qarkut përkatës”...pika 6 “Tarifa vjeto re paguhet brënda 3-mujorit të parë te vitit dhe një kopje e mandadpagesës dorëzohet pranë AR M-së përkatëse të qarkut ku ndodhet instalimi”...


Publikuar 02-06-2017