Njoftime

Njoftim DRM Durrës

1. Njoftim per pagesën e Tarifës Vjetore Në mbeshtetje të VKM-së Nr 417, datë 25.06.2014 “ Pë r miratimin e tarifave vjetore për lejet e m jedisit”, ...pika 5 “Operatorët e instalimeve të tipit C paguajnë një tarifë vjetore prej 2000 (dy mijë) lekësh në llogarinë bankare të ARM-s ë së qarkut përkatës”...pika 6 “Tarifa vjetore paguhet brënda 3-mujorit të parë te vitit dhe një kopje e mandadpagesës dorëzohet pranë ARM-së përkatëse të qarkut ku ndodhet instalimi” 2.Njoftim për dorëzimin e të dhënave të monitorimeve Në mbështetje të Ligjit Nr.10 431 datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar Ligjit Nr.10 448 datë 14.07.2011 “Pë r lejet e mjedisit”, i ndryshuar, Neni 23 “Menaxhimi i informacionit pika 3. Informacioni i r eferuar në pikat 1 dhe 2 të këtij neni përfshin rezultatet e vetëmonitorimit, që kërkohen si kusht për lejen përkatëse të atij instalimi, subjektet e pajisura me Leje Mjedisore Tipi C, ka në detyrim referuar kushtit Nr. 4.1.4 të lejes: të sjelle një herë në gjashte muaj të dhënat e monitorimit në DRM Durrës, në plotësimin të detyrimeve ligjore për informacionin periodik mjedisor.


Publikuar 01-02-2019